គម្រោង បុរី ប៉េង ហួត វេងស្រែង

Borey Peng Huoth Veng Sreng