ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល


ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ ប៉េង ហួត គ្រុប

chairman

អ្នកឧកញ៉ា ថៃ ជាហួត

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

vice-chairman

ឧកញ៉ា ហៀង ប៊ុនប៉េង

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

group-ceo

ឧកញ៉ា ថៃ ម៉េងលី

អគ្គនាយកគ្រុប

deputy-group-ceo

ឧកញ៉ា ថៃ ម៉េងលីម

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល