ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

២០២១

២០២១

The Star Platinum Capital One
គម្រោងដឹស្តាផ្លាទីនីម ខេភីថលវ័ន​

២០២០

The Star Platinum Eco Romance
គម្រោងដឹស្តាផ្លាទីនីម អេកូរ៉ូមែនស៍

២០២០

The Star Platinum Eco Veranda
គម្រោងដឹស្តាផ្លាទីនីម អេកូ វេរ៉ាន់ដា

២០២០

The Star Platinum Eco Sunrise
គម្រោង ដឹស្តាផ្លាទីនីម អេកូ សាន់រ៉ាយ

២០១៩

The Star Diamond II
គម្រោង ដឹស្ដា ដាយមិន ២

២០១៩

The Star Munirah
គម្រោង ដឹស្ដា មុនីរ៉ាហ៍

២០១៩

The Star Platinum Roseville
គម្រោង ដឹស្ដាផ្លាទីនីម រ៉ូសវីល

២០១៩

The Star Platinum Mastery
គម្រោង ដឹស្ដាផ្លាទីនីម ម៉ាស្ទើរី

២០១៩

The Star Mera Garden
គម្រោងដឹស្តា មេរាហ្កាដិន

២០១៩

The Star Platinum Eco Melody
គម្រោងដឹស្តាផ្លាទីនីម អេកូ មេឡូឌី

២០១៩

The Star Platinum Eco Delta
គម្រោងដឹស្តាផ្លាទីនីម អេកូ ឌែលតា

២០១៧

The Star Platinum Euro Ville
គម្រោង ដឹស្ដាផ្លាទីនីម យូរ៉ូវីល

២០១៧

The Star Diamond
គម្រោង ដឹស្ដា ដាយមិន

២០១៦

The Star Polaris 23 Condominium
គម្រោង ខុនដូ ដឹស្តាប៉ូឡារីស ២៣

២០១៦

The Star Platinum Polaris II
គម្រោង ដឹស្ដាផ្លាទីនីម ប៉ូឡារីស ២

២០១៥

The Star Platinum Rosato
គម្រោង ដឹស្តាផ្លាទីនីម រ៉ូសាតូ

២០១៥

The Star Platinum Paradigm
គម្រោង ដឹស្តាផ្លាទីនីម ផារ៉ាដាម

២០១៤

The Star Emerald II
គម្រោង ដឹស្តា អ៊េមឺរ៉លដ៏ ២

២០១៤

គម្រោង ដឹស្តា ណេតឈឺរ៉ល

២០១៤

The Star Platinum Mercurean II
គម្រោង ដឹស្តាផ្លាទីនីម មឺហ្គឹរៀន ២

២០១៤

The Star Jumeirah
គម្រោង ដឹស្តា ជូមីរ៉ាហ៍

២០១៣

The Star Quateria
គម្រោង ដឹស្តា ខ្វតធឺរៀ

២០១៣

The Star Platinum Polaris I
គម្រោង ដឹស្ដាផ្លាទីនីម ប៉ូឡារីស ១

២០១២

The Star Premier
គម្រោង ដឹស្តា ព្រីមៀរ៍

២០១២

The Star Platinum Mercurean I
គម្រោង ដឹស្តាផ្លាទីនីម មឺហ្គឹរៀន ១

២០១២

The Star Platinum Herminus
គម្រោង ដឹស្តា ផ្លាទីនីម ហឺមីនឹស៍

២០១២

The Star Emerald II
គម្រោង ដឹស្តា អ៊េមឺរ៉លដ៏ ១

២០១២

The Star Eternal
គម្រោង ដឹស្តា អិតធឺណល

២០១១

The Star Platinum Athina
គម្រោង ដឹស្តាផ្លាទីនីម អាធីណា

២០១១

The Star Light
គម្រោង ដឹស្តា ឡៃត៍

២០១០

The Star Platinum
គម្រោង ដឹស្ដាផ្លាទីនីម

២០០៩

Borey Peng Huoth Chamkardong
គម្រោង បុរី ប៉េង ហួត ចំការដូង

២០០៧

Borey Peng Huoth Veng Sreng
គម្រោង បុរី ប៉េង ហួត វេងស្រែង

២០០៥

Borey Peng Huoth Phumin
គម្រោង បុរី ប៉េង ហួត ភូមិន្ទ