ពានរង្វាន់៖


ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកការកសាងអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជា យើងពិតជាមានមោទនភាពក្នុងការទទួលបានពានរង្វាន់ និងការសរសើរដែលក្រុមហ៊ុនបានទទួលកន្លងមក។

សូមជ្រើសរើសតាមរយៈ

 • ២០២១
  ពានរង្វាន់សរុបចំនួន ៤
  Best Retial Development Cambodia PH Eco Mall by Peng Huoth Group

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១-២០២២

  ពានរង្វាន់អភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនជួលរាយកម្ពុជា /
  គម្រោងផ្សារទំនើប ភីអេច អេកូម៉ល (PH Eco Mall)/ ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Residential Development Cambodia Grand Star Platinum Eco Collection by Peng Huoth Group

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១-២០២២

  ពានរង្វាន់អភិវឌ្ឍលំនៅឋានល្អបំផុតកម្ពុជា /
  គម្រោងហ្រ្គេនស្ដាផ្លាទីនីម អេកូ ខូលិកសិន/ ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Retail Architectural Cambodia PH Eco Mall by Peng Huoth Group

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១-២០២២

  ពាន់រង្វាន់ស្ថាបត្យកម្មក្រុមហ៊ុនជួលរាយល្អជាងគេកម្ពុជា /
  គម្រោងផ្សារទំនើប ភីអេច អេកូម៉ល/ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Asia Pacific Property Awards Winner Peng Huoth Group

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១-២០២២

  ពានរង្វាន់អ្នកឈ្នះពានរង្វាន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ដោយក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប


 • ២០២០
  ពានរង្វាន់សរុបចំនួន ៥
  Best Housing Landscape Architectural Design (Cambodia) The Star Mera Garden by Peng Huoth Group

  កម្មវិធីអចលនទ្រព្យអាស៊ី ប្រចាំឆ្នាំ២០២០

  ពានរង្វាន់រចនាទេសភាពលំនៅឋានល្អជាងគេកម្ពុជា /
  គម្រោង ដឹស្តា មេរាហ្កាដិន/ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Township Development (Cambodia) The Star Platinum Eco Collection Phase I by Peng Huoth Group

  កម្មវិធីអចលនទ្រព្យអាស៊ី ប្រចាំឆ្នាំ២០២០

  ពានរង្វាន់អភិវឌ្ឍសហគមន៍ទំនើបល្អជាងគេកម្ពុជា /
  គម្រោង​ ដឹស្តាផ្លាទីនីម អេកូ ខូលិកសិន ដំណាក់កាលទី១/ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Housing Development (Cambodia) The Star Platinum Eco Collection Phase I by Peng Huoth Group

  កម្មវិធីអចលនទ្រព្យអាស៊ី ប្រចាំឆ្នាំ២០២០

  ពានរង្វាន់អភិវឌ្ឍលំនៅឋានល្អជាងគេងកម្ពុជា /
  គម្រោង ដឹស្តាផ្លាទីនីម អេកូ ខូលិកសិន ដំណាក់កាលទី១/ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Retail Architectural Design (Asia) PH Eco Mall by Peng Huoth Group

  កម្មវិធីអចលនទ្រព្យអាស៊ី ប្រចាំឆ្នាំ២០២០

  ពានរង្វាន់រចនាស្ថាបត្យកម្មសំណង់ (អាស៊ី) ល្អជាងគេ /
  គម្រោង ភីអេច អេកូម៉ល/ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Lifestyle Developer (Cambodia) Peng Huoth Group

  កម្មវិធីអចលនទ្រព្យអាស៊ី ប្រចាំឆ្នាំ២០២០

  ពានរង្វាន់អ្នកអភិវឌ្ឍការរស់នៅដ៏ទំនើបស៊ីវីល័យល្អជាងគេកម្ពុជា ដោយក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប


 • ២០១៩
  ពានរង្វាន់សរុបចំនួន ១៤
  Architecture Multiple Residence Cambodia 2019-2020 (Grand Star Platinum Plus by Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យការរចនា ផ្នែកខាងក្នុង ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩

  ពានរង្វាន់ស្ថាបត្យកម្មផ្នែកលំនៅឋានច្រើនជាងគេងកម្ពុជា /
  គម្រោង ហ្រ្គេនស្តាផ្លាទីនីមផ្លើស /ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Interior Design Show Home Cambodia 2019-2020 (King Villa Show Home by Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យការរចនា ផ្នែកខាងក្នុង ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩

  ពានរង្វាន់រចនាផ្នែកក្នុងនៃផ្ទះគំរូល្អជាងគេ/
  ផ្ទះគំរូវីឡាឃីង/ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Office Interior Cambodia 2019-2020 Sale Gallery Office by Peng Huoth Group

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យការរចនា ផ្នែកខាងក្នុង ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩

  ពានរង្វាន់រចនាផ្នែកក្នុងការិយាល័យល្អជាងគេនៅកម្ពុជា/
  ការិយាល័យលក់/ ក្រុមហ៊ុនប៉េងហួតគ្រុប

  Best Public Service Interior Cambodia 2019-2020 Euro Ville & Diamond Club House by Peng Huoth Group

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យការរចនា ផ្នែកខាងក្នុង ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩

  ពានរង្វាន់រចនាផ្នែកក្នុងអគារសេវាកម្មសាធារណៈល្អជាងគេនៅកម្ពុជា/
  គម្រោងក្លឹបហាត់ប្រាណ យ៉ូរូ វីល និង ដាយមិន/ ក្រុមហ៊ុន ប៉េង​ ហួត គ្រុប

  Best Residential Development Cambodia 2019-2020 Grand Star Platinum Plus by Peng Huoth Group

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យការរចនា ផ្នែកខាងក្នុង ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩

  ពានរង្វាន់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ លំនៅឋានល្អជាងគេនៅកម្ពុជា/
  គម្រោង ហ្រ្គេនស្តាផ្លាទីនីម/ ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Public Service Development Cambodia 2019-2020 Chey Mongkol Buddhist Pagoda by Peng Huoth Group

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យការរចនា ផ្នែកខាងក្នុង ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩

  ពានរង្វាន់អភិវឌ្ឍសេវាកម្មសាធារនៈល្អជាងគេកម្ពុជា /
  គម្រោងវត្តជ័យមង្គល /ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Public Service Interior Cambodia 2019-2020 Euro Ville Convention Hall by Peng Huoth Group

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យការរចនា ផ្នែកខាងក្នុង ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩

  ពានរង្វាន់រចនាផ្នែកក្នុងសេវាកម្មសាធារណៈល្អជាងគេនៅកម្ពុជា /
  គម្រោង យ៉ូរូ វីល និង អគារសាលសន្និបាត/ ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួតគ្រុប

  Best Developer (Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

  ពានរង្វាន់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យល្អជាងគេ

  Best Luxury Housing Interior Design (Star Platinum Paradigm by Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

  ពានរង្វាន់ការរចនាផ្នែកខាងក្នុងនៃវីឡាប្រណីតល្អជាងគេ /
  គម្រោង ដឹស្តា ផ្លាទីនីម ផារ៉ាដាម​ / ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Retail Architectural Design (PH Diamond Place by Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

  ពានរង្វាន់ការរចនាផ្សារទំនើបល្អជាងគេ /
  គម្រោង ភីអេច ដាយមិន ផ្លេស/ ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Special Recognition for Building Cammunities (Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

  ពានរង្វាន់ពិសេសក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍/
  ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Township Development (Grand Star Platinum (Complete Stage by Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

  ពានរង្វាន់អភិវឌ្ឍទីក្រុងល្អជាងគេ/គម្រោង ហ្រ្គេនស្ដាផ្លាទីនីម ដំណាក់កាលបញ្ចប់/
  ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Mixed Use Development (The Star Diamond by Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

  ពានរង្វាន់គម្រោងអភិវឌ្ឍ ចម្រុះល្អជាងគេ /
  គម្រោង ដឹស្តាដាយ មិន/ ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Township Masterplan Design (Grand Star Platinum (Complete Stage) by Peng Huoth Group

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

  ពានរង្វាន់រចនាផែនការមេទីក្រុងល្អជាងគេ/ គម្រោង ហ្រ្គេនស្តាផ្លាទីនីម ដំណាក់កាលបញ្ចប់/
  ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប


 • ២០១៨
  ពានរង្វាន់សរុបចំនួន ២៣
  Residential Development Cambodia 2018-2019 (Star Diamond by Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

  ពានរង្វាន់អភិវឌ្ឍលំនៅឋានកម្ពុជា /
  គម្រោង ដឹស្តាដាយមិន/ ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Public Service Architecture Cambodia 2018-2019 (Euro Ville Convention Hall by Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

  ពានរង្វាន់អភិ​វឌ្ឍអាគារសេវាកម្មសាធារណៈ /
  គម្រោងសាលសន្និបាតយ៉ូរូវីល/ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Public Service Architecture Cambodia 2018-2019 (Euro Ville Club House Hall by Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

  ពានរង្វាន់ស្ថាបត្យកម្ម អាគារសេវាកម្មសាធារណៈ /
  គម្រោង ក្លឹបហាត់ប្រាណ យ៉ូរូវីល/ ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Public Service Architecture Cambodia 2018-2019 (Euro Ville Club House by Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

  ពានរង្វាន់រចនាស្ថាបត្យកម្មអគារសេវាកម្មសាធារណៈល្អជាងគេ /
  គម្រោង ក្លឹបហាត់ប្រាណយ៉ូរូវីល/ ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Public Services Development Cambodia 2018-2019 (Euro Ville Convention Hall by Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

  ពានរង្វាន់អភិ​វឌ្ឍអាគារសេវាកម្មសាធារណៈល្អជាងគេ /
  គម្រោងអគាសាលសន្និបាតយ៉ូរូវីល/ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Architecture Multiple Residence Cambodia 2018-2019 (Star Platinum Euro Ville by Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

  ពានរង្វាន់ស្ថាបត្យកម្មពហុលំនៅឋានល្អជាងគេ /
  គម្រោង ស្តារផ្លាទីនីម យ៉ូរូ​វីល/ ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Public Services Development Cambodia 2018-2019 (Euro Ville Convention Hall by Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

  ពានរង្វាន់អភិវឌ្ឍសេវាកម្មសាធារណៈនៅកម្ពុជា /
  គម្រោងអគារសាលសន្និបាតយូរ៉ូវីល/ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Architecture Multiple Residence Cambodia 2018-2019 (Star Diamond by Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

  ពានរង្វាន់ស្ថាបត្យកម្មពហុលំនៅឋាននៅកម្ពុជា/
  គម្រោង ស្តាដាយមិន/ ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Residential Development Cambodia 2018-2019 (Star Platinum Euro Ville by Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

  ពានរង្វាន់អភិវឌ្ឍលំនៅឋាននៅកម្ពុជា/
  គម្រោង ស្តាផ្លាទីនីម យ៉ូរូវីល /ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Architecture Multiple Residence Cambodia 2018-2019 (Star Platinum Euro Ville by Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

  ពានរង្វាន់ស្ថាបត្យកម្មពហុលំនៅឋាននៅកម្ពុជា/
  គម្រោង ស្តារផ្លាទីនីម យ៉ូរូ​វីល/ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Mixed Use Development (Cambodia Greater Euro Ville by Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យអាស៊ីប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

  ពានរង្វាន់គម្រោងអភិវឌ្ឍចម្រុះ /
  គម្រោង យ៉ូរូវីល​/ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Housing Interior Design (Cambodia) Star Platinum Euro Ville by Peng Huoth Group

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យអាស៊ីប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

  ពានរង្វាន់ការរចនាផ្នែកខាងក្នុងផ្ទះល្អជាងគេនៅកម្ពុជា/
  គម្រោង ស្តាផ្លាទីនីម យ៉ូរូវីល/ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Developer (Cambodia Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យអាស៊ីប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

  ពានរង្វាន់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍល្អជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  Best Commercial Landscape Architectural Design (Cambodia) Euro Park by Peng Huoth Group

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យអាស៊ីប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

  ពានរង្វាន់រចនាស្ថាបត្យកម្មទេសភាពគម្រោងអាជីវកម្មល្អជាងនៅកម្ពុជា/
  គម្រោង យ៉ូរូផាក/ ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Condo Development (Cambodia) Star Polaris 23 by Peng Huoth Group

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យអាស៊ីប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

  ពានរង្វាន់អភិវឌ្ឍខុនដូល្អជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា /
  គម្រោង ខុនដូ ស្តាប៉ូឡារីល ២៣ /ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Condo Interior Design (Cambodia) Star Polaris 23 by Peng Huoth Group

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យអាស៊ីប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

  ពានរង្វាន់ការរចនាផ្នែកខាងក្នុងនៃខុនដូល្អជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា /
  គម្រោង ខុនដូ ស្តាប៉ូឡារីល ២៣/ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Affortable Condo Development (Phnom Penh) Star Polaris 23 by Borey Peng Huoth Group

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

  ពានរង្វាន់ការអភិវឌ្ឍខុនដូដែលមានតម្លៃសមរម្យល្អបំជាងគេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ /
  គម្រោង ខុនដូ ស្តាប៉ូឡារីល ២៣/ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Condo Interior Design (Star Polaris by Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

  ពានរង្វាន់ការរចនាផ្នែកខាងក្នុងនៃខុនដូល្អជាងគេ /
  គម្រោង ខុនដូ ស្តាប៉ូឡារីល ២៣/ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Developer (Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

  ពានរង្វាន់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍល្អជាងគេ/
  ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Housing Interior Design (Star Platinum Euro Ville by Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

  ពានរង្វាន់រចនាផ្នែកខាងក្នុងលំនៅឋានល្អជាងគេ /
  គម្រោង ស្តាផ្លាទីនីម យ៉ូរូវីល/ ក្រុមហ៊ុន ប៉េងហួតគ្រុប

  Best Mixed Use Development (Greater Euro Ville by Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

  ពានរង្វាន់ គម្រោងអភិវឌ្ឍ
  ចម្រុះល្អជាងគេ/គម្រោង យ៉ូរូវីលទាំងមូល/ ក្រុមហ៊ុនប៉េងហួតគ្រុប

  Best Retail Landscape Architectural Design (Euro Park by Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

  ពានរង្វាន់រចនាស្ថាបត្យកម្មអគារពាណិជកម្មល្អជាងគេ /
  គម្រោង យ៉ូរូផាក/ ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Excellence of the Year for Innovation & Leadership Real Estate Cambodia (Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់ Le Fonti Awards ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

  ពានរង្វាន់ឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ការច្នៃប្រឌិត និងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជា/
  ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប


 • ២០១៧
  ពានរង្វាន់សរុបចំនួន ១២
  Best Architecture Multiple Residence Cambodia 2017-2018 (The Grand Star Platinum by Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យស្ថាបត្យកម្មអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ឆ្នាំ២០១៧

  ពានរង្វាន់ស្ថាបត្យកម្មពហុលំនៅឋានល្អជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ២០១៧-២០១៨ /
  គម្រោងហ្រ្គេន ស្តារផ្លាទីនីម/ ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Residential Landscape Architecture Cambodia 2017-2018 (The Grand Star Platinum by Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យស្ថាបត្យកម្មអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ឆ្នាំ២០១៧

  ពានរង្វាន់ស្ថាបត្យកម្មទេសភាពលំនៅឋានល្អជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ២០១៧-២០១៨ /
  គម្រោងហ្រ្គេន ស្តារផ្លាទីនីម/ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Architecture Multiple Residence Cambodia 2017-2018 (The Grand Star Platinum by Borey Peng Huoth)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យស្ថាបត្យកម្មអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ឆ្នាំ២០១៧

  ពានរង្វាន់ស្ថាបត្យកម្មពហុលំនៅឋានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ២០១៧-២០១៨ /
  គម្រោងហ្រ្គេន ស្តារផ្លាទីនីម /ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Leisure Development Cambodia 2017-2018 (Euro Ville by Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

  ពានរង្វាន់អភិវឌ្ឍកន្លែងកម្សាន្តល្អជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា២០១៧-២០១៨ /
  គម្រោង យ៉ូរូវីល /ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Developer (Cambodia) Borey Peng Huoth Group

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យអាស៊ីប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

  ពានរង្វាន់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំនៅឋានល្អជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា/
  ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Housing Development (Cambodia) (Grand Star Platinum by Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យអាស៊ីប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

  ពានរង្វាន់អភិវឌ្ឍលំនៅឋានល្អជាងគេក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ /
  គម្រោងហ្រ្គេនស្តាផ្លាទីនីម/ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Landscape Architectural Design (Cambodia) (Grand Star Platinum by Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យអាស៊ីប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

  ពានរង្វាន់ការរចនាទេសភាពស្ថាបត្យកម្មល្អជាងគេ/
  គម្រោង ហ្រ្គេនស្តាផ្លាទីនីម/ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Developer (Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

  ពានរង្វាន់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍល្អជាងគេ/
  ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Housing Development (Cambodia) (Grand Star Platinum by Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

  ពានរង្វាន់អភិវឌ្ឍលំនៅឋានល្អជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា /
  គម្រោងហ្រ្គេនស្តាផ្លាទីនីម /ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Housing Development (Phnom Penh) (Grand Star Platinum by Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

  ពានរង្វាន់អ្នកអភិវឌ្ឍលំនៅឋានល្អជាងគេក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ /
  គម្រោងហ្រ្គេនស្តាផ្លាទីនីម /ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Landscape Architectural Design (Grand Star Platinum by Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

  ពានរង្វាន់រចនាទេសភាពស្ថាបត្យកម្មល្អជាងគេ /
  គម្រោង ហ្រ្គេនស្តាផ្លាទីនីម/ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Company of the Year Property & Real Estate Cambodia (Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់ Le Fonti Awards ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

  ពានរង្វាន់ក្រុមហ៊ុនឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំផ្នែកអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា/
  ក្រុមហ៊ុនប៉េងហួតគ្រុប


 • ២០១៦
  ពានរង្វាន់សរុបចំនួន ៧
  Best Developer

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ 2016

  ពានរង្វាន់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍល្អជាងគេ/ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Residential Development (Cambodia) (Grand Star Platinum by Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ 2016

  ពានរង្វាន់អភិវឌ្ឍលំនៅឋានល្អជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា /
  គម្រោង ហ្រ្គេនស្តាផ្លាទីនីម/ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Residential Architectural Design (Low Rise) (Grand Star Platinum by Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ 2016

  ពានរង្វាន់រចនាទេសភាពស្ថាបត្យកម្មស្អាតល្អជាងគេ /
  គម្រោង ហ្រ្គេនស្តាផ្លាទីនីម/ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Housing Development (Phnom Penh) (Grand Star Platinum by Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ 2016

  ពានរង្វាន់អភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យល្អជាងគេក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ/
  គម្រោងហ្រ្គេនស្តាផ្លាទីនីម/ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Developer (Cambodia) Borey Peng Huoth Group

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យអាស៊ីអាគ្នេយ៏ប្រចាំឆ្នាំ 2016

  ពានរង្វាន់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យល្អជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា/
  ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Residential Architectural Design (Low Rise) (Grand Star Platinum by Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យអាស៊ីអាគ្នេយ៏ប្រចាំឆ្នាំ 2016

  ពានរង្វាន់រចនាទេសភាពស្ថាបត្យកម្មលំនៅឋានល្អជាងគេ /
  គម្រោង ហ្រ្គេនស្តាផ្លាទីនីម/ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប

  Best Villa/Housing Development (Cambodia) (Grand Star Platinum by Borey Peng Huoth Group)

  ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យអាស៊ីអាគ្នេយ៏ប្រចាំឆ្នាំ 2016

  ពានរង្វាន់អភិវឌ្ឍលំនៅឋាន/វីឡាល្អជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា /
  គម្រោងហ្រ្គេនស្តាផ្លាទីនីម/ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប