គម្រោង បុរី ប៉េង ហួត ចំការដូង

Borey Peng Huoth Chamkardong