គម្រោង បុរី ប៉េង ហួត ភូមិន្ទ

Borey Peng Huoth Phumin