ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប បានចូលរួមឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ២០ម៉ឺនដុល្លារ ដល់ការសាងសង់សាកលវិទ្យាល័យភាសាចិនធំជាងគេនៅកម្ពុជា

Peng Huoth Group Donates $200,000 to Build the Largest Chinese Language University in Cambodia