ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប មានកិត្តិយសបានចូលរួមកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថាន ដើម្បីចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីគម្រោង “ផ្ដើមពីយើង”

Peng Huoth Group Cooperates with Ministry of Environment on "We First Project" to Raise Awareness About Proper Separation and Storing of Garbage