ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប សហការឧបត្ថម្ភ និងចូលរួមក្នុងទិវាបរិស្ថានជាតិ និងបរិស្ថានពិភពលោក ក្រោមប្រធានបទ “ការបំពុលខ្យល់” ដែលរៀបចំឡើងដោយមន្ទីរបរិស្ថាន រាជធានីភ្នំពេញ

Peng Huoth Group co-sponsors and participates in the National and World Environment Day under the theme "Air Pollution" organized by the Department of Environment, Phnom Penh