ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប បានសម្ពោធនិងប្រគល់ «អគារសិក្សា ០១ខ្នង» ជូនដល់អង្គការមូលនិធិទ្រទ្រង់កុមារកម្ពុជា (CCAFO) ដើម្បីការសិក្សារបស់កុមារក្រីក្រក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាល

Peng Huoth Group Distributes Food and Study Materials to Orphans and Poor Children