នាយកផ្នែកទីផ្សារ

1. Scope of Working:

Marketing Director will be responsible in leading and direct marketing, sales, business development.

2. Duties & Responsibilities:

 • Develops marketing strategies to support overall strategies, objectives, and drives. business growth of Peng Huoth Group.
 • Develops feasible operational marketing plans for across business units.
 • Sets and monitors marketing goals, objectives or KPIs across business units.
 • Works with sales, business development, and other concerned teams to ensure strategies and campaigns are well executed.
 • Designs and drives promotional campaigns, PR and other tactical marketing efforts across channels.
 • Provides support in the design and production of visual marketing tools.
 • Provides guidance on a unified approach to customer service, tenants’ requirements, etc. to meet market demands.
 • Analyzes market intelligence and adjusts or improves strategies as needed.
 • Builds a highly capable team of marketing professionals cross business units.
 • Creates a solid network of strategic partnerships, reviews and manages marketing contents.
 • Manage marketing budget.

3. Qualification & Requirement:

 • MA/BA in marketing, advertising, business management or a related field.
 • Good knowledge of CRM and digital marketing
 • Good knowledge of marketing intelligence analysis
 • 8 years of extensive experience in sales, marketing management and business development.
 • Possesses extensive knowledge of marketing principles and strategies.
 • Possesses excellent project management abilities.
 • Possesses excellent communication and presentation skills.
 • Possesses excellent organizational skills and strategic planning abilities.
 • Possesses strong interpersonal and negotiation skills.
 • Possesses excellent time management and multi-tasking skills.
 • Possesses strong leadership skills.

ប្រធានក្រុម Content Creative

1. វិសាលភាពការងារ:

ប្រធានក្រុម Content Creative: មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការរៀប និងសរសេរដំណើររឿង ការសរសេរអត្តបទ និងការរៀបចំសម្របសម្រួលក្នុងកំឡុងពេលថត។

2. កាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវការងារ:

 • រៀបចំបង្កើតគំនិតថ្មីៗ ការសរសេរដំណើររឿង និងសរសេរអត្តបទសម្រាប់ប្រភេទវីដេអូផ្សេងៗដូចជា (Promotion, Short film, Testimonial…)
 • ជួយពិនិត្យមើលក្នុងកំឡុងពេលមុនថត ដើម្បីជួយកំណត់នូវបញ្ហាផ្សេងៗដែលអាចកើតមានក្នុងកំឡុងពេលថត
 • ណែនាំអំពីព័ត៍មានលម្អិតផ្សេងៗនៅពេលថត ដូចជាការរៀបចំសំលៀកបំពាក់ សម្ភារៈលំអរ ការរៀបចំ និងផាត់មុខ
 • ការបង្កើតអត្តបទថ្មីៗ សម្រាប់ Facebook និង វីដេអូរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • ការរៀបចំកាលវិភាគថត
 • ការទំនាក់ទំនងជាមួយ នឹងតារាសម្តែង ដើម្បីធានាថាពួកគេដឹងអំពីការសម្តែង និងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការថត

3. លក្ខខណ្ឌ និងតម្រូវការការងារ:

 • រិញ្ញាប័ត្រក្នុងជំនាញគ្រប់គ្រង ទីផ្សារ ឫជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
 • ត្រូវមានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច៣ឆ្នាំ ក្នុងការសរសេរអត្តបទ និងការបង្កើតគំនិតថ្មីៗ
 • មានភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការសរសេរអត្តបត
 • មានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងការសម្របសម្រួលការថតរូប វីដេអូ
 • អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី InDesign, Photoshop និង Illustrator
 • អាចធ្វើដំណើរទៅខាងក្រោ តាមគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • ស្ទាត់ជំនាញក្នុងការសរសេរ និងនិយាយភាសាអង់គ្លេស

4. ម៉ោង និងពេលធ្វើការ:

 • ពីថ្ងៃ ចន្ទ ដល់ ព្រឹកថ្ងៃ សៅរ៍: ម៉ោង ០៨:០០ ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃត្រង់ និង ម៉ោង ០១:០០ រសៀល ដល់ ម៉ោង ០៥:០០ រសៀល
 • សម្រាកអាហារថ្ងៃត្រង់ ម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃត្រង់ ដល់ ម៉ោង ០១:០០ រសៀល

5. កន្លែងការងារ:

ប្រធានក្រុម Content Creative មានទីតាំងបម្រើការងារនៅការិយាល័យ ប៉េង ហួត គ្រុប នាយកដ្ឋានទីផ្សារ។

6. ទំនាក់ទំនងការងារ

ប្រធានក្រុម Content Creative ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង និង តម្រូវអោយរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់​ទៅ​កាន់ប្រធានផ្នែកទីផ្សារជាន់ខ្ពស់។

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អាម្មណ៍ អាចដាក់ពាក្យចូលបម្រើការងារដោយបញ្ជាក់អំពីតួនាទី និងភ្ជាប់ជាមួយរូបថត (4×6) រួមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ មកការិយាល័យ ប៉េង ហួត គ្រុប តាមអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖