ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប ផ្ដល់មជ្ឈមណ្ឌលកីឡាផ្លាទីនីម ជាទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៣ ឬដូសជំរុញជូនប្រជាជន

Peng Huoth Group provides Platinum Sports Center as a Third-dose Vaccination Place