គម្រោង ដឹស្ដាផ្លាទីនីម ប៉ូឡារីស ១

The Star Platinum Polaris I