បុគ្គលិក កម្មករសំណង់ និងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទាំងក្នុង និងក្រៅបុរីប៉េង ហួត ជាង២ម៉ឺននាក់ ថ្លែងអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលបានរៀបចំចាក់ការវ៉ាក់សាំង

More than 20,000 Construction Workers and Residents Living inside and outside Brey Peng Huoth Show their Gratitudes to Royal Government for providing vaccinations